ویکی پدیا

لوپ

لوپ یا زره‌بین چاپ که مخصوص طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌باشد، نوعی ابزار‌ برای کنترل کار چاپی است که هم در لیتوگرافی و هم در چاپخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وقتی لوپ را روی یک سطح چهاررنگ قرار می‌دهیم، آنچه می‌بینیم یا یک سطح کامل از رنگ و یا نقاط رنگی فراوانی است که در زوایـای مختـلف کنار هم قـرار گرفتـه‌اند و سفیدی کاغـذ بین آن‌ها مشاهـده می‌شـود که به این حالـت "گل تـرام" می‌گویند. بهتریـن وضعیت قرارگیـری تـرام‌‌ها این است که گل تـرام منظـم و کامل باشد. اما در جا به جا شدن رنگ‌ها نظم تشکیل گل نیز از بین می‌رود. بنابرین می‌توان کیفیت چاپ را از روی شکل گل ترام بررسی کرد.

 

 

برای تشخیص درصد ترام به حاشیه کناری یک سند چاپ شده دقت کنید، همان قسمتی که ترام رنگ‌های مختلف را قرار داده‌اید. وقتی لوپ را روی این قسمت‌ها حرکت می‌دهید به ترامی می‌رسید که شطرنجی می‌باشد. این، وضعیت یک ترام 50% را نشان می‌دهد. اگر ترام رنگ به خصوصی را مشاهده کردید که از وضعیت شطرنجی پر بود در‌صد آن با توجه به 50% و اندازه ترام روی کار را می‌توانید تشخیص دهید. بنابراین با گذاشتن لوپ روی هر قسمت از یک کار چهار رنـگ با تفکیـک چشمـی و بررسـی جداگانـه آن‌ها به راحتی اما با تمرین زیاد می‌توانیـد دقت تشخیـص خود را بالا ببرید.