مشخصات عمومی
صحافی  
نوع  
جهت  
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
صفحات داخلی
جنس کاغذ داخلی  
وجه چاپ داخلی  
رنگ چاپ داخلی  
تعداد صفحات داخلی  
2X/36-528qty
تعداد صفحات داخلی برای این صحافی باید مضربی از ۲ و بین ۳۶ تا ۵۲۸ صفحه باشد.
جلد
جنس کاغذ جلد  
وجه چاپ جلد  
رنگ چاپ جلد  
روکش وابسته به جنس کاغذ
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)