مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
4-28CM
4-20CM
جنس کاغذ  
وجه  
روکش وابسته به جنس کاغذ
نوع تیغ نوع برش
خدمات
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)