مشخصات عمومی
ابعاد (ابعاد به سانتی متر)
ابعاد دلخواه
5-600CM
5-102CM
جنس کاغذ  
روکش وابسته به جنس کاغذ
خدمات
تیراژ (تعداد محصولی که در نهایت می خواهید)